Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zasedání Zastupitelstva obce Kašava bývá zpravidla druhý čtvrtek v měsíci od 18.00 hodin.

Dle ustanovení § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se o průběhu zasedání zastupitelstva obce pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápisu se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

Zákon o obcích předepisuje pořídit zápis do 10-ti dnů po skončení zasedání a uložit ho na obecním úřadu k nahlédnutí. Právem každého občana obce totiž dle ustanovení § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích je, nahlížet mj. do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce a pořizovat si z nich výpisy.
V rámci povinnosti obcí informovat občany o činnosti orgánů obce se zápisy ze zasedání zastupitelstva obce zpravidla zveřejňují ještě na úřední desce, popř. jsou přístupné na internetu.

Podle STANOVISKA Úřadu pro ochranu osobních údajů nelze na internetových stránkách zveřejňovat v usneseních a zápisech údaje jako jméno a adresa konkrétních občanů.
Zveřejnit na internetu je možné pouze upravenou verzi bez těchto osobních údajů. Neupravená verze je k nahlédnutí na Obecním úřadu Kašava pro zákonem vymezené osoby a to: občané hlášení v obci k trvalému pobytu, osoby starší 18 let, které v obci vlastní nemovitost a cizí státní občané hlášení v obci k trvalému pobytu. Takto chráněné osobní údaje jsou v zápisech začerněny.