Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odpadové hospodářství

Obec Kašava vydala v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. obecně závaznou vyhlášku, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zde k nahlédnutí

Poplatek za 1 rok je 450 Kč/osobu. 

Platby

Bankovním převodem

číslo účtu: 5324661/0100 (Komerční banka, a.s.)
variabilní symbol: Vaše číslo popisné, nebo číslo evidenční (začíná nulou)

V hotovosti 

Úřední hodiny obecního úřadu:

Pondělí: 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00

Termíny svozu odpadu 

Každých 14 dní v pondělí

Rok 2021 Komunální odpad  
leden 4,18  
únor 1,15  
březen 1,15,29  
duben 12,26  
květen 10,24  
červen 7,21  
červenec 5,19  
srpen 2,16,30  
září 13,27  
říjen 11,25  
listopad 8,22  
prosinec 6,20  

 

  • Svoz nebezpečného odpadu: Termín je vyhlašován během roku dle potřeby.
  • Svoz pet lahví a tetrapaků: Každý pátek pracovníky OÚ. 

 

Odpadové centrum: www.mapy.cz
   Otevírací doba odpadového centra:

  • středa 16:00 - 17:00
  • sobota 9:00 - 11:00

Stanoviště kontejnerů na biodpad: www.mapy.cz
Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad: www.mapy.cz , příloha foto

 

Co je odpad

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit. Existují i situace, kdy je občan povinen se věci zbavit, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu (např. autovrak).
Dle zákona je každý povinen odpady třídit a předávat je pouze firmám oprávněným k nakládání s odpady. Občané jsou povinni odkládat odpad na místech k tomu určených (popelnice, kontejnery, sběrný dvůr).

Druhy odpadu

1. Objemný odpad – tj. takový odpad, který se z důvodu své hmotnosti nebo velikosti nevejde do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejner). Jedná se o sedací soupravy, skříně, koberce, pračky, sporáky atp. Tento odpad můžete uložit do sběrného dvora zdarma.

2. Nebezpečný odpad – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů zákona a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností (např. olej, barva, lepidlo, pesticidy, kyseliny, léky, fotochemikálie, aj.). V naší obci můžete odvézt tento odpad do sběrného dvora. Jednou do roka probíhá také mobilní sběr tohoto odpadu. Informace o sběru jsou vždy včas zveřejněny na úřední desce obecního úřadu, na informačním kanále kabelové televize, webu obce a jsou vyhlášeny obecním rozhlasem.

3. Separovaný (tříděný) odpad – složka vzniklá sběrem za účelem dalšího využití (např. papír, sklo, plast, tetrapaky). V současné době sbíráme tyto komodity:

sklo do zeleného/bílého kontejneru (před Nákupním střediskem, u odbočky k Bytovkám)
papír do modrého kontejneru (1× do roka za školou)
PET lahve (svoz každý pátek pracovníkem OÚ)

4. Směsný komunální odpad – složka vzniklá po vytřídění všech výše uvedených odpadů. Tento odpad patří do sběrných nádob (popelnice, kontejnery). Svoz směsného komunálního odpadu probíhá v pondělí 1× týdně (zimní svoz), 1× za 14 dní (letní svoz).

Popelnice slouží výhradně pro odkládání tuhého zbytkového domovního odpadu po vytřídění využitelných a nebezpečných složek odpadu. Do popelnic nepatří tvrdé kovové a jiné předměty, kusy cihel, suť z bouraček, dráty, kovové pásky z obalů, velké celé papírové krabice a celé větve. Především v zimním období se doporučuje vlhké odpadky (slupky z brambor, zbytky zeleniny a pod.) zabalit do několika vrstev papíru (novin). Zmenší se tím podstatně možnost přimrznutí odpadů k popelnici a usnadní se její vyprázdnění.

Do popelnic jsou zakázané dávat nebezpečné odpady (olověné akumulátory, papírové filtry nasycené olejem, nádoby se zbytky olejů, zbytky prostředků pro chemickou ochranu rostlin a proti škůdcům, vyřazené léky, zbytky nátěrových hmot a ředidel, suché baterie, odpad rtuti – teploměry, zářivky a výbojky).

5. Výrobky podléhající zpětnému odběru – (minerální oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, elektrická a elektronická zařízení, elektropřístroje určené pro použití v domácnostech).
V naší obci můžete bezplatně odvézt tento odpad do sběrného dvora. Jednou do roka probíhá také mobilní sběr tohoto odpadu. Informace o sběru jsou vždy včas zveřejněny na úřední desce obecního úřadu, na informačním kanále kabelové televize, webu obce a jsou vyhlášeny obecním rozhlasem.

Nepotřebné elektrozařízení, které je funkční, neodkládejte do dvorů, ale využijte služeb www.jsemzpet.cz a podpořte tak organizace pečující o děti, azylové domy apod.

6. Biologický odpad – (zbytky ovoce, zeleniny, skořápky, travní hmota, listí, plevel, seno, jemné nebo nadrcené větve aj.). Obec nemá v současné době vlastní kompostárnu, a proto tedy likvidaci tohoto odpadu nezajišťuje.

7. Stavební odpady – (stavební suť, zemina, kameny). Stavební odpad lze předat či odstranit zákonem stanoveným způsobem na vlastní náklady. Malé množství je možné odevzdat ve sběrném dvoru.

Webové odkazy