Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Jak měříme

   Ideální umístění meteorologické stanice je na volném prostranství v dostatečné vzdálenosti od vegetace (stromů) a tepelných elementů (budov, chodníků a silnic), což je v Kašavě na pastvině pod Rablinů splněno.

Ideální umístění meteorologické stanice

Meteorologická budka

 Základem meteorologické stanice nejen v Kašavě je bílá dvojžaluziová meteorologická budka s perforovaným dnem a dvojitou střechou. Její konstrukce je uzpůsobena tak, aby veškeré přístroje uvnitř budky nebyly vystaveny slunečnímu záření a srážkám, naopak ale aby bylo umožněno volné proudění vzduchu. Nedílnou součastí budky jsou schůdky. Výška budky je stanovena tak, aby konce teploměrných nádobek svislých teploměrů byly ve výšce 2 m nad terénem. Dvířka budky jsou orientována na sever z toho důvodu, aby dovnitř nevnikly především během letních měsíců brzy ráno při měření žádné sluneční paprsky a údaje tak nebyly zkresleny. 

Standardní meteorologická budka

Dvojžaluziové stěny meteorologické budky

Měření teploty vzduchu

Sada teploměrů

   V interiéru budky se nachází sada teploměrů. Zleva svisle suchý teploměr, který udává aktuální teplotu vzduchu, vedle něj napravo vlhký teploměr pro měření vlhké teploty. Tento teploměr je obalen bavlněnou punčoškou a ponořen do nádobky s destilovanou vodou. Naměřená teplota na vlhkém teploměru je vždy nižší, nejvýše rovna tzv. suché (aktuální) teplotě. Na základě rozdílu teplot na suchém a vlhkém teploměru se stanovuje vlhkost vzduchu dle psychrometrických tabulek. Dalšími teploměry jsou vodorovné. Zvrchu maximální teploměr pro záznam maximální teploty vzduchu za dané období a pod ním minimální teploměr pro měření minimální teploty vzduchu. Záznam minimální teploty probíhá tak, že při ochlazování je tlačena náplní (lihem) tenká tyčinka směrem k nižším hodnotám, přičemž po dosažení minima se tyčinka ustálí na dané hodnotě.

Svislé teploměry (zleva suchý, zprava vlhký)

Vodorovné teploměry (zvrchu maximální, pod ním minimální teploměr)

Detail minimálního teploměru s pohyblivou tyčinkou

Záznam naměřených hodnot teploty vzduchu

   Na manuálních meteorologických stanicích, nepřetržitě obsluhovanými, je odečet aktuální a vlhké teploty prováděn vždy ráno v 07 h SEČ, 14 h SEČ a 21 h SEČ, popř. v letních měsících o hodinu později. Aby naměřená data v tyto termíny bylo možné porovnávat s ostatními místy, provádí se korekce na tzv. sluneční čas. Např. v Kašavě by měření probíhalo v 06:49 h SEČ, 13:49 h SEČ, 20:49 h SEČ, resp. v případě letního času o hodinu později, kdežto v západních Čechách měření probíhá až po 07., 14., a 21. hodině. Odečet maximálních teplot probíhá vždy ve večerním termínu měření, tedy v 21 h SEČ (22 h SELČ). Jedná se o teplotu naměřenou v období od 21 h SEČ (22 h SELČ) předešlého do 21 h SEČ (22 h SELČ) aktuálního dne. Minimální teplota je odečítána ráno v termínu 07 h SEČ (08 h SELČ) a jedná se o hodnotu naměřenou za období od 21 h SEČ (22 h SELČ) předešlého do 07 h SEČ (08 h SELČ) aktuálního dne. Odečet minimální teploty je prováděn ještě jednou, a to ve večerním termínu 21 h SEČ (22 h SELČ) a jedná se o nejnižší teplotu naměřenou od 21 h SEČ (22 h SELČ) předešlého do 21 h SEČ (22 h SELČ) aktuálního dne. Vždy je započítána korekce na sluneční čas.

   Teplota vzduchu se na manuálních klimatologických stanicích měří standardně v meteorologické budce, nicméně s postupem techonologií začaly být používány tzv. radiační kryty. Jedná se o soustavu "misek," které chrání teplotní čidlo před srážkami a slunečním zářením, avšak je umožněno proudění vzduchu. Aby byly naměřené hodnoty správné, jsou tyto "misky" ze spodní strany začerněny a s vroubky. Měření teploty vzduchu v radiačním krytu je prováděno ve 2 m nad zemí. Základem meteorologické stanice v Kašavě je teplotní čidlo logger, které ukládá teplotu vzduchu po 5 minutách. Po uplynutí jednoho týdne jsou data načtena do PC a odeslána ke zpracování do ČHMÚ. Následně jsou podrobena dalšímu vyhodnocení a srovnání s ostatními stanicemi VLKADRŽ.

Radiační kryt pro měření teploty vzduchu ve 2 m nad zemí

Teplotní čidlo logger pro měření teploty vzduchu ve 2 m v radiačním krytu

Měření vlhkosti vzduchu

Vlasový vlhkoměr

  Nedílnou součástí meteorologické budky je i vlhkoměr, který slouží pro měření aktuální vlhkosti vzduchu. Jedná se o odmaštěné lidské vlasy, které pracují tak, že při klesající vlhkosti vzduchu se zkracují a při rostoucí zase prodlužují. Tento pohyb je přenášen prostřednictvím mechanismu na ručičku, která ukazuje okamžitou vlhkost vzduchu. Při významných inverzích  (na horách) či přílivech suchého vzduchu lze měřit vlhkost i kolem 10 %. Běžně však měříme vzduch úplně nasycený se 100% vlhkostí. Vlhkoměr je nutné nejméně 1x za měsíc kontrolovat, očišťovat svazek vlasů od nečistot suchým jemným štětečkem. Regenerace vlasů probíhá spontánně během celého roku při vysokých vlhkostech vzduchu.

Vlasový vlhkoměr pro měření aktuální vlhkosti vzduchu

Natažený vlasový svazek ve vlasovém vlhkoměru

Záznam naměřených hodnot vlhkosti vzduchu

Vlhkost vzduchu je měřena vždy v termínových časech v 07 h SEČ (resp. 08 h SELČ), 14 h SEČ (15 h SELČ) a 21 h SEČ (22 h SELČ) + korekce na sluneční čas.

Registrační přístroje

  V meteorologické budce se nachází dva registrační přístroje - termograf a hygrograf. Termograf je přístroj pro nepřetržitý záznam teploty vzduchu. Základem přístroje je bimetalový pásek, jehož jeden konec je upevněn a druhý se vychyluje dle rostoucí či klesající teploty vzduchu. Pohyb bimetalu probíhá prostřednictvím převodového mechanismu na otáčivý buben vybavený hodinovým strojkem s týdenním chodem. Na tomto bubnu je připevněna teplotní páska, na niž jsou změny teploty vzduchu zapisovány registračním perem se speciálním inkoustem. Teplotní záznam nazýváme termogramem.

Termograf pro registraci teploty vzduchu

Bimetalový pásek chráněný mřížkou - základ termografu

Termogram - záznam na teplotní pásce

   Hygrograf je přístroj pro nepřetržitý záznam vlhkosti vzduchu. Základem přístroje je odmaštěný svazek lidských vlasů, který pracuje na stejném principu jako u vlasového vlhkoměru, popř. tzv. zlatotepecká mázdra - slepé střevo z hovězího dobytka. Prodlužování a zkracování vlasů, či blány, je přenášeno opět přes převodový mechanimus na otáčivý buben s vlhkostní páskou, kde jsou veškeré změny vlhkosti vzduchu zapisovány registračním perem. Vlhkostní záznam je nazýván hygrogramem.

Hygrograf pro registraci vlhkosti vzduchu

Natažený vlasový svazek v hygrografu, proti poškození chráněn mřížkou

Hygrogram - záznam vlhkosti vzduchu na vlhkostní pásce