Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odpadové hospodářství

Obec Kašava vydala v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. obecně závaznou vyhlášku, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zde k nahlédnutí

Poplatek za 1 rok je 600 Kč/osobu. 

Platby

Bankovním převodem

číslo účtu: 5324661/0100 (Komerční banka, a.s.)
variabilní symbol: Vaše číslo popisné, nebo číslo evidenční (začíná nulou)
do zprávy pro příjemce vypište za které ooby platíte
odpady

po zaplacení poplatku si na OÚ vyzvedněte nálepku.

V hotovosti:

Úřední hodiny obecního úřadu:

Pondělí: 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00

Termíny svozu odpadu 

- viz kalendář níže

  • Svoz komunálu - Černá popelnice -  Každých 14 dní firmou Marius Pedersen
  • Svoz Papíru - Modrá popelnice 1x měsíčně  firmou Marius Pedersen
  • Svoz Plastů - Žlutá popelnice 1x měsíčně firmou Marius Pedersen
  • Svoz nebezpečného odpadu: Termín je vyhlašován během roku dle potřeby.
  • Svoz velkoobjemového odpadu: Termín je vyhlašován během roku dle potřeby.

 

Odpadové centrum (Sběrný dvůr): 
   Otevírací doba odpadového centra:

  • středa 16:00 - 17:00
  • sobota 9:00 - 11:00

 

Kalendář svozu odpadů:

 

Mapa stanovišť a trasa svozů nádob:

Druhy odpadu

1. Objemný odpad – tj. takový odpad, který se z důvodu své hmotnosti nebo velikosti nevejde do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejner). Jedná se o sedací soupravy, skříně, koberce, pračky, sporáky atp. Jednou do roka probíhá mobilní sběr tohoto odpadu. Informace o sběru jsou vždy včas zveřejněny na úřední desce obecního úřadu, na informačním kanále kabelové televize, webu obce a jsou vyhlášeny obecním rozhlasem.

2. Nebezpečný odpad – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů zákona a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností (např. olej, barva, lepidlo, pesticidy, kyseliny, léky, fotochemikálie, aj.). V naší obci můžete odvézt tento odpad do sběrného dvora. Jednou do roka probíhá také mobilní sběr tohoto odpadu. Informace o sběru jsou vždy včas zveřejněny na úřední desce obecního úřadu, na informačním kanále kabelové televize, webu obce a jsou vyhlášeny obecním rozhlasem.

3. Separovaný (tříděný) odpad – složka vzniklá sběrem za účelem dalšího využití (např. papír, sklo, plast, tetrapaky). 

4. Směsný komunální odpad – složka vzniklá po vytřídění všech výše uvedených odpadů. Tento odpad patří do sběrných nádob (popelnice, kontejnery). Svoz směsného komunálního odpadu probíhá v pondělí 1× za 14 dní.

Popelnice slouží výhradně pro odkládání tuhého zbytkového domovního odpadu po vytřídění využitelných a nebezpečných složek odpadu. Do popelnic nepatří tvrdé kovové a jiné předměty, kusy cihel, suť z bouraček, dráty, kovové pásky z obalů, velké celé papírové krabice a celé větve. Především v zimním období se doporučuje vlhké odpadky (slupky z brambor, zbytky zeleniny a pod.) zabalit do několika vrstev papíru (novin). Zmenší se tím podstatně možnost přimrznutí odpadů k popelnici a usnadní se její vyprázdnění.

Do popelnic jsou zakázané dávat nebezpečné odpady (olověné akumulátory, papírové filtry nasycené olejem, nádoby se zbytky olejů, zbytky prostředků pro chemickou ochranu rostlin a proti škůdcům, vyřazené léky, zbytky nátěrových hmot a ředidel, suché baterie, odpad rtuti – teploměry, zářivky a výbojky).

5. Výrobky podléhající zpětnému odběru – (minerální oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, elektrická a elektronická zařízení, elektropřístroje určené pro použití v domácnostech).
V naší obci můžete bezplatně odvézt tento odpad do sběrného dvora. Jednou do roka probíhá také mobilní sběr tohoto odpadu. Informace o sběru jsou vždy včas zveřejněny na úřední desce obecního úřadu, na informačním kanále kabelové televize, webu obce a jsou vyhlášeny obecním rozhlasem.

Nepotřebné elektrozařízení, které je funkční, neodkládejte do dvorů, ale využijte služeb www.jsemzpet.cz a podpořte tak organizace pečující o děti, azylové domy apod.

6. Biologický odpad – (zbytky ovoce, zeleniny, skořápky, travní hmota, listí, plevel, seno, jemné nebo nadrcené větve aj.) můžete uložit do zelených kontejnerů na bioodpad. Větve uložte vedle kontejnerů.

7. Stavební odpady – (stavební suť, zemina, kameny). Stavební odpad lze předat či odstranit zákonem stanoveným způsobem na vlastní náklady. Malé množství je možné odevzdat ve sběrném dvoru.

Webové odkazy

 

28.8.
29.8.
30.8.
31.8.
1.9.
2.9.
3.9.
4.9.
5.9.
6.9.
7.9.
8.9.
9.9.
10.9.
11.9.
12.9.
13.9.
14.9.
15.9.
16.9.
17.9.
18.9.
19.9.
20.9.
21.9.
22.9.
23.9.
24.9.
25.9.
26.9.
27.9.
28.9.
29.9.
30.9.
1.10.