Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zásady pro vydávání zpravodaje


Článek 1: Úvodní ustanovení

1. Zásady upravují vydávání obecního zpravodaje Okénko do Kašavy (dále jen zpravodaj) zejména z hlediska:

 • tematického zaměření a obsahové náplně,
 • přípravy jednotlivých vydání.
Článek 2: Základní ustanovení
 1. Vydavatelem zpravodaje je Obec Kašava.
 2. Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR, MK ČR E 13085.
 3. Vydávání a tisk zpravodaje zajišťuje odpovědný redaktor společně s redakční radou.
 4. Zpravodaj vychází nepravidelně. Je ve formátu A4.
Článek 3: Tematické zaměření a obsah zpravodaje
 1. Obec Kašava vydává zpravodaj za účelem poskytnout obyvatelům obce objektivní informace týkající se činnosti obecního úřadu, dále společenského, kulturního, sportovního a dalšího dění v obci.
 2. Pro naplnění účelu dle odstavce 1 jsou ve zpravodaji zveřejňovány zejména:
 • informace o činnosti obecního úřadu,
 • sdělení a informace z dění v obci,
 • názory členů zastupitelstva obce na řešení aktuálních problémů v obci,
 • informace organizací a institucí,
 • názory občanů týkající se dění v obci (dále jen „příspěvky“).

  3. Příspěvky jsou ve zpravodaji zveřejňovány formou:

 • pravidelných rubrik,
 • samostatných článků.

  4. Příspěvky uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí.

Článek 4: Zveřejňování příspěvků
 1. Nevyžádané příspěvky mohou být v rozsahu maximálně 2.500 úhozů (včetně mezer). Tento rozsah odpovídá cca 3/4 strany Okénka do Kašavy.
 2. Redaktor si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení.
 3. Na zveřejnění zaslaného příspěvku autorovi nevzniká právní nárok.
 4. Příspěvky, které nebudou z důvodů velkého množství došlých příspěvků zveřejněny, budou následně zveřejněny na webových stránkách obce pod odkazem – Co se do Okénka nevešlo.
 5. Ve stálé rubrice Ohlasy čtenářů platí:
 • redaktor je povinen každý příspěvek obsahující tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby poskytnout této osobě k vyjádření. Pokud dotčená osoba odmítne možnost vyjádření, vyjde příspěvek v nejbližším vydání zpravodaje bez vyjádření. Pokud dotčená osoba možnost vyjádření neodmítne, ale zároveň neposkytne do data uzávěrky dalšího čísla vyjádření k poskytnutému příspěvku, vyjde tento příspěvek v nejbližším čísle zpravodaje bez vyjádření, jinak vyjde vyjádření společně s původním příspěvkem v nejbližším vydání zpravodaje,
 • vyjádření se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na pravou míru nebo neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení se doplňuje nebo zpřesňuje. Vyjádření musí být přiměřené rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, pak této části; z vyjádření musí být patrno, kdo jej činí,
 • redaktor si vyhrazuje právo uveřejnit příspěvek a vyjádření k němu pouze jednou (bez dalších reakcí) v jednom vydání zpravodaje,
 • maximální rozsah rubriky Ohlasy čtenářů jsou dvě strany zpravodaje. O uveřejnění autorského článku v rubrice Ohlasy čtenářů v daném čísle rozhodne v případě většího počtu zaslaných příspěvků redakční rada.

  6.  Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky:

 • diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry,
 • týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí s obecní tématikou. Ve sporných případech bude platit rozhodnutí redakční rady, a to podle výsledku hlasování, o kterém bude pořízen záznam.

Proti takovémuto rozhodnutí redakční rady není odvolání,

 • bez identifikačních znaků pisatele (anonymy).
Článek 5: Inzerce
 1. Inzerce je ve zpravodaji zveřejňována zpravidla za úplatu.
 2. Výši úhrady za inzerci stanoví zastupitelstvo obce– viz. Ceník inzerce v příloze.
 3. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent.
Článek 6: Redakční rada novin

1. Redakční rada:

 • je orgánem poradním ve vztahu k redaktorovi a zastupitelstvu ob­ce,
 • je tvořena minimálně třemi členy, kteří nejsou členy zastupitelstva ob­ce,
 • spolupracuje s redaktorem,
 • projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy zpravodaje,
 • předkládá návrhy na změny ve zpravodaji ke schválení zastupitelstvu ob­ce.

2. Redakční radu volí a odvolává Zastupitelstvo obce Kašava.

Článek 7: Redaktor

1. Redaktor zejména:

 • zpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk,
 • odpovídá za zpracování zpravodaje a za obsahovou shodu zveřejněných příspěvků s jejich předlohami,
 • zajišťuje náplň pravidelných rubrik a další příspěvky informující o činnosti obecního úřadu a místní samosprávy,
 • zajišťuje příspěvky informující o činnosti školských a kulturních zařízení v obci i dalších organizací a institucí v obci působících,
 • odpovídá za včasné předání předlohy zpravodaje do tisku,
Článek 8: Příprava vydání novin
 1. Příspěvky určené ke zveřejnění ve zpravodaji shromažďuje redaktor jednak přímo a jednak prostřednictvím vedení obce.
 2. Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální vydání je vždy 20 dní před termínem vydání zpravodaje do 12 hodin. Při nedodržení termínu uzávěrky nebude příspěvek zveřejněn.
 3. Z příspěvků, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání zpravodaje,

stanoví redaktor podle stanovených priorit (odstavec 3) výběr příspěvků ke zveřejnění. 4. V každém vydání zpravodaje jsou zveřejněny pravidelné rubriky a další aktuální příspěvky informující o činnosti místní samosprávy a obecního úřadu. Dále jsou zveřejněny příspěvky občanů dle priorit vyplývajících z čl. 3, odst. 2. 5. Nejpozději 12. den po vydání je aktuální číslo zpravodaje zveřejněno na webových stránkách obce Kašava.

Článek 9: Financování zpravodaje
 1. Náklady na vydávání zpravodaje jsou hrazeny z prostředků obce.
 2. Platby za zveřejnění inzerátů ve zpravodaji jsou příjmem obce.

Zásady pro vydávání Okénka do Kašavy, včetně přílohy č. 1 – Ceník inzerce, schválilo Zastupitelstvo obce Kašava dne 7. 6. 2011.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem obce Kašava.

Stáhnout Zásady pro vydávání zpravodaje (PDF)