Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Archiv

MAMUT - TOUR 2017

Cyklomaraton a Nadace Mamut projede v sobotu 27.5. 2017 Kašavou

22. 5. 2017 Zobrazit více

Zubní středisko Lukov

MUDr. Saitl oznamuje

18. 5. 2017 Zobrazit více

Autorské čtení

Klub seniorů

17. 5. 2017 Zobrazit více

Výprodej knih

Kašava - Orlovna

12. 5. 2017 Zobrazit více

Charita Zlín

Pozvánka

12. 5. 2017 Zobrazit více

Fond Kultury a sportu 2017

Díky fondu získali letos finanční podporu všechny místní spolky

12. 5. 2017 Zobrazit více

Drůbežárna Prace

v úterý 9. 5.  ve 13:45 

4. 5. 2017 Zobrazit více

Změny v územním plánu Kašava

Všem vlastníkům zastavitelných ploch

Vážení vlastníci zastavitelných ploch,

Obec Kašava připravuje změnu územního plánu. Ve stávajícím ÚP vlastníte plochy k zastavění. Velikost těchto ploch je značná a úřady nepovolí zřízení ploch nových. Obecní úřad eviduje několik zájemců o výstavbu v Kašavě. Aby mohli své pozemky převést mezi zastavitelné, je třeba přehodnotit pozemky stávající. Obec Kašava má zájem udržet počet obyvatel v Kašavě na stávající úrovni, proto navrhne vyjmutí těch ploch, které dlouhodobě nejsou zastavěné a vlastníci ani stavbu neplánují. Tím se uvolní prostor pro skutečné zájemce o stavbu.

Žádáme Vás tímto o sdělení a doložení vašich záměrů s pozemky, které jsou ve stávajícím územním plánu vedeny k zastavění. Pokud nedoložíte žádný dokument (kolaudace, stavební povolení, projektovou dokumentaci, či studii) prokazující Váš záměr stavit, může být Váš pozemek v novém územním plánu ze zastavitelných ploch vyjmut.

Kopii těchto dokumentů doručte na adresu:

Obec Kašava, Kašava 217, 763 19.

 

Výtah z Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Kašava

Územní plán Kašava byl pořízen v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a jeho prováděcími právními předpisy a byl vydán Zastupitelstvem obce Kašava dne 24. 11. 2011 formou Opatření obecné povahy č. 1/2011 s účinností ode dne 18. 12. 2011.

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kašava v uplynulém období 2011 - 2016 je zpracován v souladu s ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zastavěné území bylo vymezeno územním plánem na správním území obce Kašava, které je shodné s k.ú. Kašava. Zahrnuje zastavěné plochy, stavební proluky, pozemní komunikace, ostatní veřejná prostranství a plochy sídelní zeleně.

Změnou územního plánu dojde k aktualizaci hranic zastavěného území.

 

Ve stávajícím územním plánu je navrženo 17 zastavitelných ploch pro bydlení, jedná se o 12 ploch BI, 4 plochy SO.3 a 1 plochu SO, které jsou navrženy tak, aby navazovaly na zastavěné území a vytvářely s obcí kompaktní celek.

 

Je zřejmé, že ve sledovaném období bylo na území obce využito přibližně 1,15 ha pozemků určených pro bydlení. Využito je zatím tedy 10,46 % z celkových 10,99 ha návrhových ploch.

V Rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Zlín 2014, jeho 3. aktualizace se předpokládá, že v obci Kašava, dle prognózy bydlení do roku 2028, je potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení 5,16 ha (výpočet kalkulačka URBANKA).

V územním plánu obce je navržena jedna územní rezerva pro bydlení - SO.3 č. 200, kde je podmínkou pro využití pořízení územní studie, ta zatím zpracována nebyla.

Z výše uvedeného vyplývá, že množství vymezených návrhových ploch je dostačující, nevznikla tedy potřeba vymezení dalších ploch pro bydlení.

Obec požaduje prověření a případné vypuštění zastavitelných ploch, které nejsou dlouhodobě využity a vypuštění územní rezervy SO.3 č. 200.

Za sledované období bylo uplatněno 10 žádostí vlastníků pozemků na změnu funkčního využití území na plochy bydlení.

Z údajů výše uvedených předložené zprávy vyplývá velmi pomalé naplňování rozvojových ploch. Územním plánem bylo navrženo značné množství (téměř 11 ha) zastavitelných ploch pro bydlení vzhledem k rozloze obce, počtu obyvatel a demografickému vývoji. Od doby nabytí účinnosti územního plánu nedošlo k předpokládanému vývoji zástavby a většina ploch navržených k výstavbě rodinných domů zůstává stále nezastavěná.

Součástí kompletní aktualizace ÚAP z roku 2014 pro ORP Zlín je také prognóza potřeby bydlení pro obec Kašavu do roku 2028 založená na základě výpočtu potřeby nových bytů a zastavitelných ploch pro bydlení. Výsledkem toho výpočtu, který je proveden v programu urbanistické kalkulačky „Urbanka“ za použití všech relevantních údajů je, že obec Kašava má potřebu nových zastavitelných ploch pro bydlení 5,16 ha.

V současné době je z celkových navržených cca 11 ha ploch pro bydlení zastavěno cca 1,20 ha. Stále tedy zůstává navrženo téměř 10 ha ploch pro výstavbu rodinných domů. I pokud se připočítají zatím nedokončené stavby a další zájemci o bydlení, kterých je přibližně 13 (13 x 1460m2 /průměrná velikost pozemku RD/ ) a odpovídá tomu cca 1,9 ha zastavěné plochy, stále zůstane navržených cca 7 ha.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zastavitelných ploch pro bydlení je dostatek a tudíž nelze prokázat potřebu zapracování ploch dalších. Zástavbu je třeba realizovat v rozsahu navržených ploch, nebo plochy, které nejsou využity déle než 5 let, redukovat.

 

 

Dlouhodobě nevyužité plochy pro bydlení budou prověřeny ve změně územního plánu a po dohodě s obcí budou vypuštěny.

 

 

 


20. 4. 2017 Zobrazit méně

Harmony obchod – Zdravá strava

Nově otevřená prodejna v prostorách bývalého obecního úřadu

20. 4. 2017 Zobrazit více
Archiv

Stránka