Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Archiv

Výprodej knih

Kašava - Orlovna

12. 5. 2017 Zobrazit více

Charita Zlín

Pozvánka

12. 5. 2017 Zobrazit více

Fond Kultury a sportu 2017

Díky fondu získali letos finanční podporu všechny místní spolky

12. 5. 2017 Zobrazit více

Drůbežárna Prace

v úterý 9. 5.  ve 13:45 

4. 5. 2017 Zobrazit více

Změny v územním plánu Kašava

Všem vlastníkům zastavitelných ploch

Vážení vlastníci zastavitelných ploch,

Obec Kašava připravuje změnu územního plánu. Ve stávajícím ÚP vlastníte plochy k zastavění. Velikost těchto ploch je značná a úřady nepovolí zřízení ploch nových. Obecní úřad eviduje několik zájemců o výstavbu v Kašavě. Aby mohli své pozemky převést mezi zastavitelné, je třeba přehodnotit pozemky stávající. Obec Kašava má zájem udržet počet obyvatel v Kašavě na stávající úrovni, proto navrhne vyjmutí těch ploch, které dlouhodobě nejsou zastavěné a vlastníci ani stavbu neplánují. Tím se uvolní prostor pro skutečné zájemce o stavbu.

Žádáme Vás tímto o sdělení a doložení vašich záměrů s pozemky, které jsou ve stávajícím územním plánu vedeny k zastavění. Pokud nedoložíte žádný dokument (kolaudace, stavební povolení, projektovou dokumentaci, či studii) prokazující Váš záměr stavit, může být Váš pozemek v novém územním plánu ze zastavitelných ploch vyjmut.

Kopii těchto dokumentů doručte na adresu:

Obec Kašava, Kašava 217, 763 19.

 

Výtah z Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Kašava

Územní plán Kašava byl pořízen v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a jeho prováděcími právními předpisy a byl vydán Zastupitelstvem obce Kašava dne 24. 11. 2011 formou Opatření obecné povahy č. 1/2011 s účinností ode dne 18. 12. 2011.

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kašava v uplynulém období 2011 - 2016 je zpracován v souladu s ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zastavěné území bylo vymezeno územním plánem na správním území obce Kašava, které je shodné s k.ú. Kašava. Zahrnuje zastavěné plochy, stavební proluky, pozemní komunikace, ostatní veřejná prostranství a plochy sídelní zeleně.

Změnou územního plánu dojde k aktualizaci hranic zastavěného území.

 

Ve stávajícím územním plánu je navrženo 17 zastavitelných ploch pro bydlení, jedná se o 12 ploch BI, 4 plochy SO.3 a 1 plochu SO, které jsou navrženy tak, aby navazovaly na zastavěné území a vytvářely s obcí kompaktní celek.

 

Je zřejmé, že ve sledovaném období bylo na území obce využito přibližně 1,15 ha pozemků určených pro bydlení. Využito je zatím tedy 10,46 % z celkových 10,99 ha návrhových ploch.

V Rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Zlín 2014, jeho 3. aktualizace se předpokládá, že v obci Kašava, dle prognózy bydlení do roku 2028, je potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení 5,16 ha (výpočet kalkulačka URBANKA).

V územním plánu obce je navržena jedna územní rezerva pro bydlení - SO.3 č. 200, kde je podmínkou pro využití pořízení územní studie, ta zatím zpracována nebyla.

Z výše uvedeného vyplývá, že množství vymezených návrhových ploch je dostačující, nevznikla tedy potřeba vymezení dalších ploch pro bydlení.

Obec požaduje prověření a případné vypuštění zastavitelných ploch, které nejsou dlouhodobě využity a vypuštění územní rezervy SO.3 č. 200.

Za sledované období bylo uplatněno 10 žádostí vlastníků pozemků na změnu funkčního využití území na plochy bydlení.

Z údajů výše uvedených předložené zprávy vyplývá velmi pomalé naplňování rozvojových ploch. Územním plánem bylo navrženo značné množství (téměř 11 ha) zastavitelných ploch pro bydlení vzhledem k rozloze obce, počtu obyvatel a demografickému vývoji. Od doby nabytí účinnosti územního plánu nedošlo k předpokládanému vývoji zástavby a většina ploch navržených k výstavbě rodinných domů zůstává stále nezastavěná.

Součástí kompletní aktualizace ÚAP z roku 2014 pro ORP Zlín je také prognóza potřeby bydlení pro obec Kašavu do roku 2028 založená na základě výpočtu potřeby nových bytů a zastavitelných ploch pro bydlení. Výsledkem toho výpočtu, který je proveden v programu urbanistické kalkulačky „Urbanka“ za použití všech relevantních údajů je, že obec Kašava má potřebu nových zastavitelných ploch pro bydlení 5,16 ha.

V současné době je z celkových navržených cca 11 ha ploch pro bydlení zastavěno cca 1,20 ha. Stále tedy zůstává navrženo téměř 10 ha ploch pro výstavbu rodinných domů. I pokud se připočítají zatím nedokončené stavby a další zájemci o bydlení, kterých je přibližně 13 (13 x 1460m2 /průměrná velikost pozemku RD/ ) a odpovídá tomu cca 1,9 ha zastavěné plochy, stále zůstane navržených cca 7 ha.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zastavitelných ploch pro bydlení je dostatek a tudíž nelze prokázat potřebu zapracování ploch dalších. Zástavbu je třeba realizovat v rozsahu navržených ploch, nebo plochy, které nejsou využity déle než 5 let, redukovat.

 

 

Dlouhodobě nevyužité plochy pro bydlení budou prověřeny ve změně územního plánu a po dohodě s obcí budou vypuštěny.

 

 

 


20. 4. 2017 Zobrazit méně

Harmony obchod – Zdravá strava

Nově otevřená prodejna v prostorách bývalého obecního úřadu

20. 4. 2017 Zobrazit více

Josefovská zabijačka

Na návsi v Kašavě

11. 4. 2017 Zobrazit více

Les není odpadkový koš

Černé skládky jsou přestupkem proti lesnímu zákonu

4. 4. 2017 Zobrazit více

Prázdninová školička

pro děti MŠ, 1 a 2. třídy ZŠ

4. 4. 2017 Zobrazit více
Archiv

Stránka